Artikel Bahasa Sunda Tentang Pendidikan

Idiom Baduy sebagai Cara Pandang Kearifan Lokal dalam Harmonisasi Keseimbangan Kosmos

Ungkapan Baduy laksana Cara Pandang Kearifan Domestik internal Harmonisasi Kesamarataan Kosmos

Hernawan, Retty Isnendes, Eri Kurniawan Pos-el: hernawan@upi.edu, retty.isnendes@upi.edu, erikurn@gmail.com Abstrak Penggalian ini dilatarbelakangi oleh belum terpaparkannya secara detail angka-kredit kearifan budaya lokal yang terkandung dalam idiom mahajana Baduy…

Mekarkeun Atikan Pikeun ASIA nu Leuwih Alus

Ku: H. Sunaryo Kartadinata Damai gawé antar nagara-nagara Asia ririt nempatkeun nagara-nagara Asia jadi kawasan nu laluasa tur rongkah dina ngokolakeun widang ékonomi, strategi, sosial budaya, utamana dina widang atikan. Kitu ogé 60% penduduk dunya nu museur di Asia…

Ajén Kasundaan dina Numuwuhkeun Étos Kewirausahaan Masarakat Sunda

Ku: Dede Kosasih*)   PURWAWACANA Secara global, sing saha baé mun  rék mutalaah hiji budaya jejer pancakaki jeung tilu aspék, nyaéta: intensi, presumsi jeung cara ngahontalna (Alwasilah,2009:43). Maksud budaya nya éta angen-angen, naon-naon nu hayang dihontal atawa…

Reformulasi Kurikulum Basa Sunda Dumasar Budaya

  Yayat Sudaryat*   Kurikulum atikan di Indonésia terus barobah geusan ngaluyukeun diri kana robahna kamekaran paélmuan katut pameredih panéka jaman. Kandang kuda robahna kurikulum téh rata-rata antara 6–10 hawar. Bédana kurikulum téh pangpangna dina kumbang…

Nu Harayang Katangar

Ku: Dede Kosasih*   Kangaranan fanatik kana hiji barang atawa merk, sakapeung mah matak helok. Teu kaharti ku akal busuk, tarang ge nepi ka kerung-kerung bae. Geura we bandungan, upamana nu fanatik kana motor, up. Harli (Harley-Davidson). Ih, maranehna mah tara beunang…

Watek Cai dina Palasipah Sunda

Ku: Yayat Sudaryat               Naon hipodrom cai teh? Dina Kamus Mahajana Basa Sunda aya katerangan kieu. Cai mangrupa zat lumer saperti anu sok ragrag ti langit sungguhpun hujan abu. Katerangan anu meh sarua kapanggih oge dina Kamus Segara Bahasa Indonesia. Unina mun disundakeun mah…

Source: http://sunda.upi.edu/category/artikel/