DONGENG SUNDA SI KABAYAN

DONGENG SUNDA SI KABAYAN

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih telah menyekar ke pekarangan blog ini.
Selamat datang di

bahasasunda.id
. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas kerumahtanggaan media audio-optis bagi memberikan kesan membiasakan yang meredakan, mudah dipahami, dan memberikan banyak warta plonco kepada tamu.

Tidak doang blog saja,

bahasasunda.id

pun mempunyai youtube channel, yang sakti video-video edukasi tentang pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di dasar ini.

www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Kalau ada pertanyaan seputar


Khayalan SUNDA Si KABAYAN


nan abnormal dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu bagi mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini boleh menerimakan manfaat bagi kalian semua.
Selamat sparing


DONGENG SUNDA Si KABAYAN


DONGENG SUNDA Si KABAYAN

Sang Kabayan Marak

Sang kabayan jeung mitohana rebun-rebun geus nagog sisi walungan. Teu ungu muda burudul rahayat, maksudna rék marak walungan duméh buat kasumpingan tamu agung ti dayeuh. Hipodrom kasedepna petandang, ceuk kokolot désa, nyaéta lauk walungan.

Tah, poé ieu téh paratamu rék dibagéakeun goréng tawés, pais nilem, jeung beuleum kancra dicoélkeun bunga tasbih sambel jahé ditinyuh kécap. Mangkaning ngahaja sanguna ogé paré anyar, nya bodas nya pulen. Leuh, piraku wé peziarah henteu nimateun.

Nu méngkong walungan garetol naker. Si Kabayan ogé gadag-gidig manggulan godaan jeung gebog cau keur méngkolkeun jalanna cai. Haneut poyan ogé cai téh geus orot, lauk nu galedé geus témbong tinggudibeg.

Kadewek Si Kabayan meunang tawés sagedé tampah. Barang rék diasupkeun bunga tasbih korangna, kokolot ngomong, “Ulah dikanakorangkeun, éta mah keur sémah.”

Kedewek deui Sang Kabayan meunang nilem sagedé dampal leungeun. Kakara gé diacungkeun geus gorowok kokolot, “Alungkeun bunga tasbih cireung, keur sémah. Mangkaning kasedepna pais nilem. Hég baé beunteur jeung cingok mah asupkeun bunga tasbih korang.”

“Ngeunah éhé teu ngeunah éon… aing nu bobolokot, sémah nu ngeunahna, bari jeung teu milu capé…,” Si Kabayan gegelendeng jero haténa.

Sabot kokolot keur bongoh, Si Kabayan meunang deui nilem gedé naker. Teu loba catur, sup baé diasupkeun bunga tasbih korangna. Manéhna hanjat bari ngomong ka mitohana yén rék ngadurukan. Rék dahar heula jeung beuleum betok.

Brus nilem téh diasupkeun kana durukan, terus cahaya muka timbel bekelna. Kakara ogé beuleum nilem téh béak sapotong, ana gorowok téh Si Kabayan gegeroan ka mitohana.

“Abah, Abah, segera ka dieu! Ieu kuring nyeri beuteung, peujit mani pupurilitan. Jeung teu puguh téténjoan!”

Mitohana reuwaseun nénjo Si Kabayan adug-songkol, bari mencétan beuteungna.

“Haduh, haduh ieu gempa bumi beuteung!” omong Si Kabayan. Panonna burial buncelik.

Nu araya di dinya ribut, ngariung-riung Si Kabayan.

“Ku naon? Ku naon? Na dahar naon manéh téh?”

“Teuing, da barang am dahar beuleum nilem, ana purilit téh peujit. Téténjoan teu paruguh. Haduh, haduh, ieu kuring sieun paéh! Iwak téh meureun aya racunan…” Nu araya nénjo beuleum lauk kari sapotong. “Boa enya laukna aya racunan. Meureun di tonggoh aya nu keur nua ku sepuh leteng,” ceuk nu ngariung-riung Si Kabayan.

Sang Kabayan adug lajer, terus nangkuban bari nungkup beungeutna. Lok, elak-elakanana dirojok ku curukna. Euweuh nu nangénan. Na ari borolo téh utah babalongkéngan.

“Enya, ieu mah karacunan. Geuning tuh utah-utahan,” ceuk kokolot, “Eureun wé euy, urang pindah ka béh tonggoh nu jauh ti lembur. Meungpeung isuk kénéh. Leupaskeun deui wé lauk nu dina cireung mah! Untung ninggang di Sang Kabayan, kumaha teuing lamun sémah ti dayeuh nu karacunan…” omong kokolot deui.

Lauk dina cireung diborolokeun ka cai. Bring nu pijar parindah. Kari Si Kabayan wé di sisi cai, ditungguan ku mitohana.

Barang nu mararak geus jauh, kuniang Si Kabayan hudang, tuluy lumpat ka tengah walungan nu caina masih kénéh orot. Empang can dibedahkeun, lauk-laukna tinggudibeg kénéh.

“Uber-kejar téwakan, Abah! Bisi nu séjén baralik deui.”

Mitohana olohok, “Geus cageur manéh téh, Kabayan?”

“Har…da teu nanaon ti tadi gé. Keuheul tuda, néwak nilem keur sémah, meunang tawés gedé keur sémah. Meunang kancra, kasedepna. Istal keur udang nu bobolokotna, ngan ukur beunteur jeung bogo,” omomg Si Kabayan bari nyéréngéh. Si Kabayan milihan iwak nu galedéna, terusdigémbol ku sarungna. Manéhna jeung mitohana mah teu milu ka tonggoh jeung nu séjén.

“Enggeus waé, Bah, bisi teu kadahar!” omong Si Kabayan ka mitohana, ngajak balik bari ngagandong ikan ku sarungna.

Tutorial Soal

1. Rék naon Sang Kabayan rebun-rebun geus nagog sisi walungan?
2. Naon alesanana pangna Si Kabayan ngarasa diteungteuinganan ku kokolot désa?
3. Rék disuguhan naon tamu ti dayeuh téh?
4. Tarékah naon nu dipilampah Si Kabayan pikeun males kateuadilan kokolot désa?
5. Walaupun téa mah enyaan Si Kabayan téh gering, cing nurutkeun pamadegan hidep; naha ku alatan lauk nu ngandung racun? jéntrékeun sarta béré alesanana!
6. Saha baé nu jadi palaku dina éta dongéng téh?
7. Naon témana éta dongéng?
8. Naon deuih amanatna éta dongéng téh?
9. Cik terangkeun, kumaha pasipatan Si Kabayan téh?
10. Sajaba ti dongéng Si Kabayan Marak, pék sebutan deui dongéng Si Kabayan lianna si polan hidep apal!

KUNCI JAWABAN


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas boleh dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian dapat memberikan tanya dengan mengisi komentar di radiks atau bisa pun mengunjungi postingan akan halnya

Dongeng SUNDA SI KABAYAN

lainnya atau sekaligus cari hanya keyword materi yang kalian cari di radiks ini:


LINK KUMPULAN MATERI DONGENG SUNDA Teoretis
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-dongeng-sunda/


LINK 15+ Kumpulan CONTOH Dongeng SUNDA Transendental
https://bahasasunda.id/category/takhayul/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL Takhayul SUNDA Eksemplar
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/
Jika blog ini dapat memberikan banyak manfaat, jangan lupa buat gendong blog ini dengan cara like, comment, dan share ke saingan-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group membiasakan bahasa Sunda husus pelajar se-Jabar, dengan klik link di sumber akar ini

:
WHATSAPP
Telegram
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Yuk kita seimbang-separas sadar blog ini supaya bisa kian berkembang lagi dan memberikan banyak hobatan yang bermanfaat buat kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

Kunci SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
Pusat PANGGELAR BASA SUNDA
Taktik CAHARA BASA
Pokok BASA SUNDA Udang rebon
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU Gapura BASA
Buku WIWAHA BASA
Daya PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah
google translate
tanpa adanya
post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan terlazim dikembangkan lagi.
Intensi dari fitur terjemahan ini bikin pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak kadang kala mencerna bahasa Sunda atau musuh-p versus pelajar terbit luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini dapat digunakan namun tidak 100% akurat, akan semata-mata garis besarnya bisa diambil, daripada tak mencerna samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin memiliki waktu sehingga boleh mengoptimalkan fitur terjemahannya koteng, dengan begitu pelawat bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI DONGENG BAHASA SUNDA
A. MATERI DONGENG SUNDA

Dongeng merupakan nama riuk satu kerumunan cerita, dalam bentuk prosa (fasih) sekali-kali saya sayang menjadi bagian kesembilan yang diceritakan, umumnya pendek. Itu ambruk dan menyerak secara lisan. Lawan mencari siapa namun yang adalah notulis atau pencipta. Melihat mood dan isi dari cerita tersebut sudah terdaftar desain sebelumnya. Tempat yang menjadi meres pantat medeng ternyata menjadi gambaran keadaan periode lalu, gembong-dedengkot tidak hanya manusia, tetapi juga binatang, buta, atau makhluk tak. Kadang-kadang terserah gangguan, eksemplar desain lama sering memproses siloka atau alegori bakal menguliti tema

B. Aneh-aneh DONGENG
 1. Cerita-kisahan yang membagi senggang orang-manusia kerumahtanggaan masyarakat mereka dan dalam sejarah mereka. apakah kisah raja, dara, utusan tuhan, petambak, pengembara. hipotetis cerita: “prabu silliwangi”, “kéan santang”, “si kabayan”
 2. Dongeng yang menceritakan arwah binatang, seperti: kambar-kura, monyet, peucang, tutut, maung, munding dll. misalnya: “kura-kura dan monyet”, “peucang disentuh oleh leugeut”, “rusa dan serigala”.
 3. Khayalan yang menceritakan asal mula keadaan, benda, sato, dan tumbuhan. misalnya kisahan “Sasakala Ancala Tangkuban Parahu”, “Sasakala Maung Sancang”, “Sasakala Paré”
 4. Kisah yang membualkan mengenai makhluk ciptaan, sosok-basyar semenjak jurig dan gadungan. Narasi-kisah ini selalu ada buat dijadikan penjelasan untuk beragam keadaan, seperti apa yang menyebabkan kambeh di lapangan habis maka dari itu tikus, apa yang menyebabkan ada pandemi ki kesulitan dll. seperti kisah “kuntilanak,” munjung “, dan kisahan tempat surga.

DONGENG SUNDA Si KABAYAN

Kabayan Menara api

Gulma sang kabayan dan mitohana memiliki sisi sungai nagog. Segera orang-insan burudul, artinya mengembangbiakkan sungai sebelum eksistensi peziarah-tamu besar dari kota. Musim unggulan pelawat, kata sesepuh desa, adalah ikan sungai.

Jadi, musim ini adalah hari bagi para tamu untuk berbagi tawes buruk, mencelupkan pais, dan kancra menyelam yang dicelupkan ke internal jahe bin nan dicelupkan ke privat cakap angin. Sanguna sengaja manganing juga peria hijau, asli nya dermawan. Yah, setidaknya aku lain takluk sonder menjelaskan diriku sendiri terlebih dahulu.

Lekukan sungai garetol naker. Sang Kabayan juga duduk bercengkung dengan bebatuan dan pisang lakukan mengacau air. Hangatnya perigi dan airnya sudah dangkal, iwak gentur sudah nampak tinggi.

Kadewek Si Kabayan asian banyak sampah. Barang-barang akan taajul dimasukkan ke dalam saku mereka, para tetua berkata, “Jangan khawatir, ini tidak cak bagi peziarah.”

Lengang lagi Si Kabayan mendapat habuan menyelam sebesar telapak tangan. Saat saya hendak diteriaki, orang tua itu berteriak, “Lemparkan ke dalam gaung, kerjakan para peziarah. Namun, rasanya sedap. Heg orang beunteur dan cingok saya masukkan menjadi korang. ”

Enak eeh gak enak eon … aing si bobolokot, tamunya enak, mumpung dan gak timbrung penat …, “Si Kabayan menggelengkan hatinya.

Detik insan tuanya kehilangan tempat tinggal, Si Kabayan mendapatkan kembali seekor ular samudra. Lain banyak catur, dia memasukkan sup ke dalam dirinya. Kamu menganggut sedarun memberi tahu ibunya bahwa dia ingin terbakar. Anda kepingin makan tinggal dan menyelam.

Sikat celup dimasukkan ke n domestik pembakaran, dan kemudian menyingkapkan simpanan timbang. Persis saat penyelaman habis, terserah teriakan Si Kabayan keributan kepada si ibu.

“Abah, Abah, cepat ke sini! Itu sakit perut saya, pupurilitan air semen tali perut. Dan jangan berat pinggul! ”

Mitohana mengagetkan alat penglihatan-mata Si Kabayan adug-songkol, sambil mengimpitkan perutnya.

“Oh, oh ini sakit tembolok!” Kata Kabayan. Penguburan Panonna buncelik.

Jalan ke sana ribut, mengepung Sang Kabayan.

“Mendaki apa? Panjat barang apa? Dan barang apa yang kamu makan? ”

“Juga, da produk yang sedang makan menyelam, cak semau purilit usus. Penampakannya tidak baik hati. Ups, oops, aku dahulu kengerian! Iwak itu siapa beracun … ”Alat penglihatan-mata itu menyelami rajangan kari ikan. “Itu sahaja menjadi perhatian kami saat itu. Boleh jadi sementara itu terserah yang sudah tua-berida, ”introduksi penonton Sang Kabayan.

Kabayan menjengukkan tangan, terus memeluk bertepatan membentangi wajahnya. Lok, hindari gempuran jebluk. Tidak terserah yang perlu dikhawatirkan. Dan telegram borolo adalah utah babalongkengan.

“Ya, ini tidak meracuni. Sebagian segara muntah, ”prolog yang kian renta,“ Hentikan saja, kami mengimbit bakal berhenti jauh bermula waktu lembur. Ini masih pagi. Keluarkan iwak di mulutku! Selamat nyangrai di Si Kabayan, berapa kalau tamu dari kota diracun… ”kata sesepuh lagi.

Iwak di dalam keramba dibenamkan ke privat air. Bawa yang rupawan. Kari Sang Kabayan kreatif di comberan air, menunggu ibunya.

Barangnya jauh, Si Kabayan kuning terbangun, lalu lari ke tengah bengawan nan airnya masih dangkal. Bendungan belum dibongkar, ikan masih bersirkulasi.

“Cepatlah, Abah! Kalau sejenis itu, berbaliklah. “

Mitohana olohok, “Apakah kamu baik-baik doang, Kabayan?”

“Har … da bukan melakukan segala apa juga bersumber sebelumnya. Libran nan menyebalkan – selalu membumi, mudah terluka secara emosional, sangat bersemangat, dan mungkin kurang terlalu intens. Kena kanker, manis. Masa ini untuk kami nan sedang hamil lampau beunteur dan bogo doang, ”pengenalan Si Kabayan sederum tertawa. Kabayan memilih iwak nan paling kecil gentur, lalu menutupinya dengan sarung tangan. Kamu dan ibunya tidak ikut menunggu bersama.

“Sudah, Bah, takdirnya-seandainya kamu tidak bersantap!” Kata Si Kabayan kepada ibunya, mengajaknya kembali sambil memegangi ikan dengan sarung tangannya.

PERTANYAAN Les

 1. Apa nan Sira inginkan mudah-mudahan gulma Si Kabayan terserah nagog di tepi sungai?
 2. Apa nan membuat Si Kabayan kerepotan dengan sesepuh desa?
 3. Kepingin disuguhi seperti apa peziarah berbunga ii kabupaten tersebut?
 4. Anju apa yang diambil Sang Kabayan untuk membalas ketidakadilan para kamitua desa?
 5. Takdirnya menurut saya Sang Kabayan sakit, cing menurut hidep itu; kenapa karena ikan itu mengandung venom? jelaskan dan berikan alasannya!
 6. Siapa pelaku privat dongeng tersebut?
 7. Barang apa tema mulai sejak dongeng tersebut?
 8. Apa pesan berasal kisah tersebut?
 9. Ibu menjelaskan, apa sih hoki Si Kabayan?
 10. Selain kisah Si Kabayan Marak, sebut lagi kisah Si Kabayan yang Anda ingat!