Pelajaran Agama Islam Kelas 6

Rangkuman Materi Pendidikan Agama islam dan Budi Pekerti Kelas 6 Kurikulum 2022


Kursus 1 INDAHNYA Ganti MENGHORMATI

 1. Al Kafirun megisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-anak adam kafir Qurays makkah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW karena Rasul Muhammad SAW lain kepingin mengikuti tata kaidah beribadah bani adam-orang dahriah Quraisy, mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri.
 2. Surat al Kafirun adalah salinan ke – 109
 3. Terdiri dari 6 ayat
 4. Tergolong arsip Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah
 5. Disebut surat al Kafirun diambil dari kata al Kafirun yang terwalak pada ayat mula-mula yang artinya orang-orang kafir
 6. Keunggulan baca dalam al-Qur’an misal berikut :
  • Fathah
  • Kasrah
  • Dhommah
  • Fathah tanwin
  • Kasrah tanwin
  • Dhommah tanwin
  • Taydid
  • Sukun


Latihan 2 KETIKA Dunia Memangkal Bergerak

1.      Hati akhir zaman adalah kejadian hancurnya liwa semestabeserta isinya

2.     Periode kiamat ditandai dengan bunyi terompet sangkakala makanya mailkat israfil atas perintah Allah SWT.

3.     Masa kiamat tidak diketahui kapan terjadinya dan sahaja Allah sekadar nan mengetahuinya.

4.     Kita teradat untuk mempercainya bahwa hari yaumul tentu akan datang dan percaya kepada tahun yaumudin tertera rukun iman yang kelima.

5.     Hikmah meyakini hari akhir zaman adalah dengan melaksanakan perintah Tuhan dan pergi segala larangannya.

6.     Tahun hari akhir juga memiliki banyak istilah nama lain seperti:

a.        Yaumul akhir ba’ast artinya musim kebangkitan

b.       Yaumul tula artinya waktu pertimbangan

c.        Yaumul hisab artinya hari perhitungan

d.       Yaumul jaza’ artinya hari akhir

e.       Yaumul akhir mahsyar artinya hari dikumpulkan di padang mahsyar

7.     Musim kiamat dapat dibedakan menjadi 2 yaitu kiamat

a.    Kiamat kubro ialah (kiamat besar)

b.    Kiamat sugra ialah (kiamat kecil)


PELAJARAN 3 INDAHNYA Nama-NAMA ALLAH SWT

1.      Mengenal Allah menerobos asmaul husna yang berjumlah 99

2.     As Samad artinya maha dibutuhkan

3.     Al Muqtadir artinya maha kuasa ataupun maha menentukan

4.     Al Muqaddim artinya maha mendahulukan

5.     Al Baqi artinya maha kekal

PELAJARAN 4 Marilah MEMBAYAR ZAKAT

1.      Zakat menurut bahasa bermakna menyucikan sedangkan menurut istilah bermakna mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab

2.     Zakat fitrah yaitu membedakan beras maupun incaran ki gua garba pokok lainnya sebesar 2,5 kilogram atau 3,5 liter tiap orang yang diberikan kepada duafa miskin nan membutuhkan

3.     Zakat mal disebut juga zakat harta, yang terdiri atas emas, perak, uang pasokan, hasil tambang, harta perbisnisan, hasil perkebunan, komoditas temuan, binatang ternak dan sebagainya

4.     Syarat mesti zakat yaitu empunya harta sudah baligh dan bernalar (tidak gila), harta tersebut termuat berusul keberagaman-macam harta yang mesti dizakati, harta tersebut telah mencapai nisab harta tersebut eigendom sendiri

5.     Golongan orang yang berkuasa menerima zakat: fakir, miskin, orang terlilit hutang, mualaf, amil zakat, anak adam nan berjuang di jalan Sang pencipta SWT. Hamba sahaya, anak laki-laki sabil

6.     Hikmah mengupah zakat bisa menerangkan harta dan spirit, tidak tamak dan menerapkan rasa kepedulian terhadap sesama manusia nan membutuhkan sambung tangan

Cak bimbingan 5 KETELADANAN RASULULLAH SAW DAN SAHABATNYA

1.      Nabi Muhammad saw. memperoleh gelar “al-Amín”, artinya basyar nan bisa dipercaya. Beliau mendapat gelar tersebut karena bersikap jujur dan dapat dipercaya. Beliau juga sayang terhadap anak, keluarga, Orangtua dan mahajana, serta peduli terhadap lingkungan

2.     Rasul Muhammad saw. seumpama pembawa rahmat bagi tunggul segenap, artinya visiun beliau bakal kebaikan hamba allah vitalitas di dunia dan di akhirat.

3.     Abuk Bakar memiliki adat lembam lembut, panjang usus, pantang menyerah, berkarisma, dermawan, nonblok dan bijaksana, serta doyan bermusyawarah.

4.     Umar bin Khattab mempunyai kebiasaan cerdas, tegas, pemberani , berpengaruh, sederhana, bijaksana, bermusyawarah, dan sangat mengutamakan kemustajaban rakyat.

5.     Usman bin Affan mempunyai sifat santun, sabar, murah hati, adil, sederhana, dan lampau imani.

6.     Ali polong Abi Thalib memiliki kebiasaan tegas, cerdas, bebas, pakar, sabar dan tabah; dahulu membela kebenaran, lewat pemberani.

PELAJARAN 6 INDAHNYA Silih Mendukung

Dalam Q.S. al-Ma’idah/5:2 mengajarkan kita untuk saling tolong menolong dengan sesama dalam masyhur dan taqwa, dan tidak sokong-menolong privat polah dosa dan ubah bermusuhan. Misalnya, koteng kebalikan mengajak kita membolos, mudahmudahan kita ditolak, karena membolos perbuatan tidak baik. Tetapi bila ada teman kita yang mengajak ke bandarsah untuk mendengarkan ceramah agama atau salat berkumpulan, kita harus mendukungnya.

PELAJARAN 7 Mengakuri QADA DAN QODAR

1. Qada’ adalah keputusan atau kekekalan Allah Swt. ,terhadap orang-Nya yang tidak dapat diubah.

2. Qadar adalah ketentuan Allah Swt. nan telah dolan terhadap semua individu-Nya yang dapat diubah.

3. Beriktikad kepada qada’ menyebabkan kita terdorong berusaha dan mengakuri hasil propaganda dengan lapang dada.

4. Beriman kepada qadar menyebabkan kita berperilaku berkeyakinan diri, bersih jujur maupun mengakui faedah orang enggak yang berusaha atau berikhtiar.

Kursus 8 SENANGNYA BERAKHLAK TERPUJI

1. Husnuzzan atau akur asa, baik kepada sesama hamba allah, terutama kepada Halikuljabbar Swt. yang mutakadim menciptakan kita. Misalnya jika kita asian ujian spirit harus mencurigai baik terhadap Allah Swt.

2. Prasangka (merusak ) itu dosa; misalnya mencari-cari kesalahan orang lain dan bergunjing, karena bergunjing diibaratkan seperti kita gado daging saudaranya yang sudah mati.

3. Simpati adalah turut merasakan hamba allah lain, sehingga mampu merasakan apa yang dialami, dilakukan dan diderita orang lain.

4. Ketegaran merupakan sikap ubah menghormati dan saling bekerjasama di antara kerumunan-kerumunan masyarakat yang farik baik secara kesukuan, bahasa, budaya, atau agama.

5. Hayat berbaik berarti hidup damai dan semupakat terhadap keberadaan.

PELAJARAN 9 Mari BERINFAQ DAN BERSEDEKAH

1.   Kata ‘Infak’ berarti perihal menafkahkan atau membelanjakan. Makna berinfak adalah mengeluarkan sesuatu (harta) sesuai dengan kemampuannya.

2.  Sedekah berasal berpokok akar kata șadaqa berarti sesuatu yang bermartabat ataupun andal. Makna sedekah ialah suatu pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela (hanya mengharap rida Sang pencipta Swt.) tanpa dibatasi oleh masa dan total tertentu.

3.  Hikmah berinfak dan menyumbang antara tak yaitu:

a.    Bersedekah yaitu bak wujud rasa syukur kita terhadap gurih nan Yang mahakuasa berikan

b.    Allah Swt. akan menambah rezeki orang yang berinfak dan bersedekah

c.    Malaikat mendoakan kebaikan kepada orang yang demen bersedekah

d.    Orang yang infak dan sedekah akan terhindar dari kerugian, bencana, kesusahan, dan marabahaya, serta memperpanjang nyawa

e.    Orang yang berinfak dan beramal hatinya tenang dan tenteram

f.    Cucu adam yang berinfak dan bersedekah mendapat pahala dan dihapuskan dosa-dosanya

PELAJARAN 10 SENANGNYA MENELADANI PARA NABI DAN ASHABUL KAHFI

1.   Nabi Yunus a.s. yakni seorang Rasul yang mengajak kaumnya buat menyembah Tuhan Nan Maha Esa dan Maha Kudrati. Pada awalnya umat Nabi Yunus a.s. tidak mau menyembah Allah Yang Maha Esa dan tetap menyembah berhala, sehingga membuat Utusan tuhan Yunus a.s. marah dan meninggalkan kampungnya memfokus pangkalan bikin naik kapal. Nabi Yunus a.s. tidak tahan uji atas kesulitan yang menimpanya.

2.  Rasul Zakaria merupakan rasul yang berdakwah tentang agama tauhid. Mutakadim berusia 90 periode namun belum dikaruniai seorang momongan. Karena sabar dan pelahap berdoa terus menerus, akhirnya Allah Swt. kabulkan doanya dan Rasul Zakaria a.s. dikaruniai momongan laki-laki yang imani, merupakan Nabi Yahya.

3.  Rasul Yahya a.s. adalah anak Nabi Zakaria a.s. yang taat dan hormat kepada orangtuanya. Dia sangat teguh pendirian dalam membentangkan pendapat yang etis adalah benar dihadapan siapapun.

4.  Nabi Isa a.s. adalah rasul yang termasuk Ulul Azmi. Rasul Isa,a.s. diutus kepada Anak lelaki Israil, bakal mengajarkan tentang ke-Esaan Tuhan dan menyelamatkan mereka berpangkal kesesatan. Nabi Isa diberi mukjizat sebagai bukti kenabiannya, seperti mana berucap langsung masih bayi privat peraduan, memberikan jiwa/jiwa plong burung yang terbuat dari belet, memulihkan hamba allah yang rantus lepra, menyembuhkan turunan tuna alat penglihatan.

5.  Ashabul Kahfi merupakan kisah sapta hamba allah pemuda dan seekor anjing yang ditidurkan oleh Allah Swt. selama 309 tahun. Ashabul Kahfi adalah sekelompok teruna yang beriman kepada Allah Swt., yang meyakini bahwa enggak ada yang berhak disembah kecuali Allah Swt. amung, mereka teguh di atas keyakinan nan benar, walaupun harus bersembunyi di gaung bakal menanam dirinya.

Source: https://www.sdnmande6.sch.id/berita/detail/152735/rangkuman-materi-pendidikan-agama-islam-dan-budi-pekerti-kelas-6-kurikulum-2013/