Pidato Perpisahan Bahasa Jawa Singkat


Pidato Bahasa Jawa Tentang Perpisahan –
Menciptakan menjadikan pidato perpisahan menggunakan Bahasa Indonesia tentu yaitu hal yang mudah, akan belaka berbeda apabila syarah tersebut menggunakan Bahasa Jawa, pasti tingkat kesulitannya lebih tahapan. Suka-suka banyak macam pidato, yang paling kecil banyak ditemui adalah pidato bahasa jawa mengenai perpecahan.

Rata-rata ketika disuruh membuat kuliah Bahasa Jawa dengan tema perpisahan Ketika terserah testing praktek Bahasa Jawa ataupun memang akan berpidato Bahasa Jawa. Pidato atau nan disebut sesorah dalam Bahasa Jawa  yakni mengklarifikasi pelecok satu ide maupun pendapat di depan turunan banyak dengan pendirian verbal serta dengan jelas.

Ceramah atau berpidato merupakan kegiatan berbicara di depan orang banyak untuk mengedepankan pendapat. Berikut ini sejumlah contoh adapun pidato  Bahasa Jawa tentang parak sekolah.


Pidato Perpecahan Papan bawah 6

Pidato Perpisahan Kelas 6

Karuan rumpil jikalau disuruh untuk menampilkan dan membuat pidato perpisahan bahkan membuatnya kerumahtanggaan bahasa Jawa karena kelas 6 adalah usia yang masih tergolong momongan-anak. Berikut ini merupakan contoh pustaka pidato perpisahan kelas 6:

Sugeng siyang!

Para pepunden kiai lan ibu guru ingkang kawula kurmati,

Ingkang kapisan, kula ngaturaken panuwun kanthi safi kangge Buya/Ibu master ingkang sampun ndidik lan asuh kula kaliyan kanca-kanca saengga kulo kaliyan kanca-kanca saget mrantasi proses pembelajaran ing sekolah menika kanthi kasil ingkang sae.

Mmboten wontwn ingkang saged kita parengaken kangge mbales imbalan Bapak/Ibu guru ing wekdal 6 periode terakhir. Namung puji-pujian ingkang saged kita parengaken, mugi-mugi Gusti Tuhan tansah maringaken kabagaswarasa, kasarasan lan kabagyan kangge Bapak/Ibu temperatur manika.

Buya/Ibu guru ingkan kula tresnani

Ingkang kapindo, kulo kaliyan kanca-kanca nuwun pangapunten ingkang gedhe amarga tumindak lan tangka laris kita sedaya mmboten mesemaken ing ngajeng Bapak/Ibu guru sedanten. Pramila, kulo nyana Kiai/Ibu master saged jembar Samudra pangaksami kangge sedanten lupute kula lan para kanca menika.

Salajengipun, kula nyuwun doa restu bapak lan ibu hawa, lan para tamu ingkang rawu ing papan menika ing acara parak, mugi-mugi saged lanjutaken sekolah ing sekolah paling sae.

Minangka pungkasaning atur, embuk bilih cekap semanten atur kula. Saestu kula nyuwun pangapunten

Nuwun.

Baca Juga: Kuliah Perceraian Kelas 6


Pidato Perpisahan Kelas 9

Pidato Perpisahan Kelas 9

Mewah di tahap akhir sekolah menengah atas biasanya terserah acara perceraian dengan bapak/ibu guru. Pemanfaatan Bahasa Jawa formal atau Krama inggil biasanya digunakan dalam acara resmi dan penyampaian ceramah.

Riuk satu acara resmi tersebut adalah perpecahan kelas 9. Perwakilan angkatan biasanya ditunjuk untuk berkhotbah. Tentunya, untuk sekolah di daerah Jawa menggunakan Syarah dengan bahasa Jawa.

Selain itu, siswa biasanya disuruh kerjakan membuat syarah Bahasa Jawa mengenai perpisahan untuk mengisi nilai tentamen praktek. Berikut contoh pidato Bahasa Jawa dengan tema perpisahan papan bawah 9 :

Konseptual 1

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sugeng enjang sedoyo mawon

Kawula nuwun dhumateng ngarsanipun para kiai ketua sekolah ingkang dahat kinurmatan, Kiai/Ibu temperatur ingkang kula kurmati, uga para kanca ingkang kulo tresnani dhumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi saha kinabekten. Sumangga kulo dhereaken sami ngaturaken raos puja lan puji terima kasih, satemah kita sedaya saged kempal wonten papan menika kanthi mboten wonten alangan satunggal menapa.

Kulo ngaturaken sugeng rawuh kangge para rawuh  Bapak/Ibu guru lan kanca-kanca lan mboten kesupen kulo ngaturaken agunging panuwun ingkang minus upami dene panjenenganipun para rawuh sampun kepareng nglonggaraken wekdal satemah saged angrawuhi adicara perpisahan ing enjang menika.

Kulo minangka wakil kelas bawah 9 ugi ngaturaken pangapunten kang gedhe awit kulo lan kanca-kanca asrih ndamel ati Bapak/Ibu guru tansah kuciwa lan dayuh. Mboten kraos wekdal 3 tahun krasa cepet mula ing mriki kathah pengalaman kang endah uga tersentuh perasaan.

Kulo wonten papan menika badhe ngaturaken orasi ing acara perpecahan niki.

Wonten kathah ingkang badhe kulo andharaken wonten mriki kangge ngungkapke rasa syukur kulo lan para kanca lan ngaturaken agunging panuwun. Kulo lan para kanca bagya lan bangga saged dados episode saking sekolah ingkang kito tresnan. Kawula mmboten saged nemokaken alas kata-kata ingkang saged pas kangge ngungkapke rasa bagya menika.

Satunggal malih yaiku kulo makili kanca-kanca badhe ngaturaken panuwun kang gedhe kangge Bapak/Ibu guru sedoyo ingkang sampun ajar kanthi sabar lan minus rasa pamrih.

Dhumateng Bapak/ibu Suhu lan para kanca, kula ndedonga mugi-mugi tansah pinaringan karaharjeng, kasarasan, lan kabagyan.

Mbok bilih cekap semanten atur kula, bilih wonten atur lan solah bawa kula ingkang mboten mranani wonten penggalih Bapak/Ibu guru sedaya, kula nyuwun agunging pangapunten

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Teoretis 2

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Para Kiai/Ibu guru ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautaman, ingkang pantes pinundi saha kinabekten, punapa dene para kanca ingkang kulo tresnani lan adik-adik kelas 1 lan 2 uga kula sayangi.

Kanthi pepayung budi rahayu saha hanganjukaken raos senang terima kasih dhumateng gusti kang Maha Agung, tansah kajiwa lan kasalira dhumateng kaliyan sedaya hangluberana dhumateng kawula.

Mboten keroso, sampun 3 masa kula sekolah ing papan menika. Kathah camar duka kang sampun kula lan para kanca alami ing mriki kang mmboten saged supe. Kathah mantra kang saged dipethik saking pengalaman-pengalaman menika.

Kula minangka duta inferior 12 badhe ngaturaken panuwun lan pangapunten kangge Buya/Ibu master ingkang sampun direpoti ing wekdal 3 tahun menika. Mugi-mugi mantra kang diparingi saged kangge sangu ing kala nanti.

Salajengipun, kulo ngaturaken pandonga kange Bapak/Ibu guru mugi-mugi tansah diparingi karaharjan kaliyan Gusti Allah kang mas agung.  Kula ugi ngaturaken pandonga kangge sekolah mugi-mugi tansah sae lan jaya.

Adik-adik kelas 1 lan 2, kula tansah ngaturaken panuwun amarga ssaged makempal ing program perpecahan niki. Kula badhe maringi pesen kangge adik-adik, tansah sregep sinau lan ampun anggawe Kiai/Ibu guru kuciwa.

Sakderengipun khotbah perpisahan niki kula pungkasani, amba kita sedaya donga sasarengan kangge miwiti program perpisahan menika. Manungkupuja hastungkara kawiwitan (pandonga miturut kepercayaan masing-masing). Manungkupuja hastungkara paripurna.

Cekap semanten ingkang saged kula andharaken, bilih wonten atur lan solah bawa kula ingkang mboten mranani wonten penggalih Bapak/Ibu hawa sedaya, kula nyuwun agunging pangapunten

Wassalamualaikum warah matullahi wabarakatuh

Contoh 3

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sumangga kita sedaya ngaturaken puji syukur marang Gusti Sang pencipta, saengga kita sedaya saged makempal ing papan punika kanthi sehat lan mboten wonten alangan menapa. monngo kito bukak acara niki maos bismillah sareng-sareng.

Ingkang sapisanan, kulo ngaturaken panuwun kangge Kiai/Ibu temperatur ingkang sampun maringi arahan lan mulang ing wekdal 3 periode keladak. Mugi-mugi Allah tansah maringi berkah kangge Bapak/Ibu hawa sedanten. Ing kusen mriki, kula badhe ngaturaken sesorah perpisahan kangge menuhi tugas ujian praktek Bahasa Jawa yaiku maca sesorah Bahasa Jawa.

Ing kesempatan menika, kula makili kanca kanca saking inferior 9, ugi nyuwun lumunturing Lautan pangaksami mbok bilih kula lan para kanca kathah kaluputan ingkang nganggu lan nyinggung raos Bapak/Ibu guru. Mugi-mugi Kiai/Ibu guru saged ngapunteni kanthi ati kang jembar.

Kangge adik kelas 1 lan 2, tetep sregep anggene sinau kanti sungguh-sungguh, kita kelas 3 kapingin adik adik inferior saged dados pelajar ingkang rajin lan tansah ngurmati tiyang sepuh lan Kiai/Ibu guru.

Ingkang salajengipun, mugi-mugi SMPN 3 Jakarta tansah jaya lan berkah.

Buya/Ibu hawa ingkang kinurmatan, kulo makili sedanten kanca kelas bawah 9, nyuwun pamit lan nyuwun doa restu mugi-mugi saged masin lidah ing sekola ingkang luwih duwur.

Wasana cekap semanten ingkang saged kula aturaken.

Wassalamualaikum wr wb

Baca Juga: Ceramah Perpecahan Tk Sd Smp Sma


Pidato Perpisahan Kelas 12

Pidato Perpisahan Kelas 12

Lalu di kawasan yang berbahasa jawa terutama sekolah, pasti hampir semua menunggangi Bahasa Jawa. Tidak bisa dipungkiri saat perpisahan membuat pidato Bahasa Jawa adapun perpecahan pula karuan akan lebih diunggulkan.

Dalam acara perpisahan begitu juga wisuda, riuk satu pelajar diwajibkan untuk menyampaikan Lektur. Berikut kuliah yang menggunakan Bahasa Jawa mengenai perpisahan di periode terakhir sekolah:

Arketipe 1

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Panjenenganipun buya kepala sekolah ingkang dahat kinurmatan, Bapak/Ibu guru ingkang kulo kurmati, ugi para kanca siswa siswi SMKN 1 Temanggung ingkang kula tresnani

Langkung rumiyin rumangsa kita tansah munjuaken khidmat lan puji syukur dumateng garsanipun gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun kepareng paring kamirahan dhumateng panjenengan sedaya dalasan kulo, saengga ing kalodhangan menika saged makempal wonten kayu punika, kanthi wilujeng ing sambekala.

Kulo ngaturaken agunging panuwun dhumateng kanca kanca panitiya ingkang sampun mbudidaya saingga programa perceraian inferior 3 saged kaleksanan lan ugi ngaturaken panuwun dhumateng bapak kepala sekolah saha Buya/Ibu guru, ingkang sampun maringi bimbingan saengga acara punika saged kalaksanan.

Bapak/Ibu master saha para kanca sedaya, kula minangka wakil kelas 3 ngaturaken dhumateng kanca sedaya kelas 3 ingkang sapisan “selamat” dhumateng kelas 3 ingkang sampun kalih lenyap lan sedaya ingkang sampun berjuang katah damel awujudaken cita-cita. ingkang nilai kalih kulo lan para kanca nyuwun pandonga saking sedanten kelas bawah 1 lan 2 mugi mugi saged sangu nerasaken ing sekolahan ingkang langkung inggil.

Bapak/Ibu guru ingkang kinurmatan, miwah para kanca ingkang kirang trep, punapa dene pangrakiting basa ingkang mboten jangkep, mawantu wantu kula tansah nyuwun agunging Samudra pangaksami.

Uni bilih naming mekaten ingkang saged kawula matur, bilih enten lupute saestu kula nyuwun samudera pangaksami. Wasana cekap semanten.

Wassalamualaikum wr.wb

Komplet 2

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sugeng siyang

Para rawuh saha para lenggah bapak/ibu hawa ingkang winantu sagunging pakurmatan. Kanca-kanca lan adik-adik ingkang kawula sayangi.

Terima kasih Alhamdulillah, adicara perpecahan kangge kelas bawah 12 menika sampun kalempahan kanthi wilujeng nir ing sambekala. Inggih awit saking rahmating gusti Allah  ingkang maha kuwasa lan maha asih, saengga panjenengan para rawuh Kiai/Ibu guru, kanca-kanca, lan adik-adik saget makempal ing adicara perpisahan angkatan 2022/2020 kanthi diparingi karaharjan lan kasarasan.

Sapisan, kula badhe ngaturaken panuwun kang gedhe lan athi ingkang jembar uga steril kangge bapak/ibu guru kang sampun berjuang tanpo rasa intensi nalika mulang lan ajar kula kaliyan kanca-kanca. Kula makili kanca-kanca sapisan malih badhe ngaturaken panuwun kang gedhe.

Ingkang kapindo, kula ngaturaken selamat lan pandonga mugi-mugi kanca-kanca ingkang ajeng lulus saking sekolah menika saged sukses. Aamiin. Kula uga badhe ngaturaken panuwun kangge kanca-kanca sampun ngisi dina-dina ing sekolah endah lan seneng.

Ing salejengipun, kangge adik-adik kang taksih sekolah, kula badhe ngaturi pesen yaiku tetep njogo jeneng seklah kanthi cara lan apik. Lan saged njunjung jeneng sekolah kanthi saged angsal jeneng ingkang sae.

Minangka pungkasaning atur, hambok bilih wonten kuciwaning bojakrami, anggen kula ngaturaken, kula nyuwun agunging pangapunten. Cekap semanten.

Wassalamualaikum wr.wb

Sudahlah, diatas ialah beberapa contoh pidato Bahasa Jawa akan halnya perpisahan. Semoga dapat bermanfaat dan membantu pelajar yang sedang mencari khotbah Bahasa Jawa tentang perpisahan.

Dalam  menyampaikan pidato jangan lupa rasa, irama, dan peragaan. Situasi tersebut berarti digunakan untuk membacakan pidato malar-malar saat mendaras pidato bahasa jawa.


Source: https://manjakan.com/pidato-bahasa-jawa-tentang-perpisahan/

Posted by: caribes.net