Puisi Bali Anyar Inggih PunikaPuisi Bali AnyarPuisi Bali Anyar
punika wantah sastra sane kaangge nartaang  pabesen, ngangge basa sane bawak nanging dagingne padet. Puisi puniki sastra sane kakomunikasiang boya ja gatra, sakewanten karya sastra sane madaging rasa muah napi sane kacingak indik kahuripan,nglimbakang tur najepang sangkut-paut-gabungan cincin sane katerapin.

    Unsur-unsur ring sajak :

     1. Unteng

     2. Rasa

     3. Nada( tangkep pangawi)

     4. Pabesen /piteket

Mangda papacan puisine lengut tur ngelangunin pinih becik telebang dumun uger-uger ngwacen sakadi cincin sor puniki :

1.
Resep, Wirasa

Pinih riin sadurunge ngwacen, patut resepang dumun suksma, wirasan utawi unteng   puisi sane jagi kawacen. napike puisi punika madaging indik ksinatrian, kalulutan, kasengsaran, utawi sane tiosan. Yan tan tatas uning cincin suksman puisine punika, sinah ngwetuang papacan sane tan becik utawi singsal.

2.
Celaan, Wirama

     Yan sampun tatas ring wirasan syair sane kawacen, cukup anutang mangkin ring wiraman suara rikalaning ngwacen. ring dija patutne alus, banban utawi berkanjang. Tur suarane rikala ngwacen mangda prasida tatas kapireng olih si mirengang.

3.
Semita/ Raras, Wiraga

    Semita/ Raras = mimik

    Wiraga = gerak tubuh

    Ri kala ngwacen tembang, semita lan wiragane sepan anutang cincin wiraman suara miwah cincin wirasan puisine sane kawacen. Yan suksman puisine indik kasengsaran, wenang wiraman suara , semita miwah wiragane anut sakadi anak kasengsaran. Yan sampun asapunika sinah prasida papacan puisine pangus, lengut tur nglangenin.

4.
Wates Lengkara

      Mangda seken tatuek babosan utawi unteng pikayun sane wenten sajeroning puisi, patut tatasang ugi gelang-gelang dija patutne babaosane/papacane majanggelan utawi mararian. Sajabaning punika ri kala majanggelan si ngwacen polih mangsengan.


Wacen tembang-puisi ring sor manut uger-uger ngwacen puisi !


Suung

Sira ruruh

Anda jujuh

Sami ajar tandruh

Wantah lintang kewuh

Ngruruh sane during kaweruh

       Sira ruruh

       Dados gupuh

       Gipih nyujuh

       Nyujuh tan pasuluh

       Janten tan kapangguh

Napi ruruh

Napi jujuh

Ring dija ruruh

Sane tan kapanggih

Yan during awak sutindih

       Janten sami suung

       Puyung, mangmung, ngluwung

       Doning wantah ida maraga suung

                                                       Olih : Tapa


Komersial Poh

Semeng ngremeng ka peken nyuun sok bek

Pluh pidit ngalih gae ungkat-ungkit

Apan sadina i cening ngeling

Tuara nawang tusing ada brana

Manimpuh matedoh di peken ngadep poh

Makenyir manis mabudi bati

Apan ditu idup mati

Matimpuh matedoh ngiis poh

Apang seken manise sujati

Tur kadandanin baan patan jual beli

Sujati manis dados katawah

Pipis katos

Anak meli liunan raos

Tur katawah mudah

Ngae keneh tersipu-sipu nyakitin tangkah

Teka mantri pasar

Gangsar nagih pipis turin ngambis

Tusing dadi tanggehang

Tlat abedik sok dagangan kaangkid

 Dagang poh pluh pidit

Inget teken i cening ngeling

Source: https://belajarbarengmenyenangkan.blogspot.com/2019/06/puisi-bali-anyar.html