Tembung Lingga Lan Tembung Andhahan

Cemeti Lingga, Pecut Andhahan,

1. Cambuk Lingga

Tembung Lingga yaiku tembung sing durung owah saka asale.

Tuladha: adus, terkejar, cokot, tuku, turu, tandhur, lsp.

Pecut lingga sing unine mung sakecap diarani tembung wod.

Tuladha: ler, lur, tul, nul, tik, lsp.
2. Tembung Andhahan

Cambuk Andhahan yaiku lecut kang wis owah saka asale

Tembung andhahan kecacah dadi 3


  • ater ater
  • seselan
  • panambang
Ater-ater hanuswara (awalan sengau) sing awujud (m-, n-, ng-, lan ny-).

      m-        +          bathik             dadi                 mbatik

      n-         +          dudut              dadi                 ndudut

     ng-       +          kethok             dadi                 ngethok

     ny-       +          sikut                dadi                 nyikut

Ater-ater tripurusa sing awujud (dak-, kok-, di-).

    dak-     +          jenggala             dadi                dakpangan

    ko-       +          goreng             dadi                 kogoreng

    di-        +          ambung           dadi                 diambung

Ater-ater liyane awujud:

    ma-      +          lumpat             dadi                 malumpat

    ka-       +          limpe               dadi                 kalimpe

    ke-       +          sandhung         dadi                 kesandhung

   sa-        +          gegem              dadi                 sagegem

   pa-       +          lilah                 dadi                 palilah

   pi         +          tutur                dadi                 pitutur
Seselan

Seselan sing awujud –um, -in, -el, lan –er

   -um            +          ayu                  dadi                 kemayu

   -in              +          gawa                dadi                 ginawa

   -el              +          dewer              dadi                 delewer

   -er              +          kelip                dadi                 kerelip
Panambang

Panambang sing awujud –i, -ake, -e, -ane, -ke, -a, -ana, -na, -ku, -mu, lan –en.

    timbrung          +          -i          dadi                 turuti

    jupuk         +          -ake     dadi                 jupukake

    teka           +          -ne       dadi                 tekane

   bapak         +          -e         dadi                 bapake

   jaluk          +          -ane     dadi                 jalukane

   kethok       +          -ke       dadi                 kethokke

   turu            +          -a         dadi                 turua

   weneh        +          -ana     dadi                 wenehana

   gawa          +          -na       dadi                 gawakna

   taktik          +          -ku       dadi                 bukuku

   omah         +          -mu      dadi                 omahmu

   lepeh          +          -en       dadi                 lepehen
Daryanto. S.S. Kawruh Bahasa Jawa Pepak. Surabaya: APOLLO LESTARI.

Source: http://dwitaryanto.blogspot.com/2017/05/tembung-lingga-tembung-andhahan-1.html